Strefa podwykonawcy / dostawcy | Strefa podwykonawcy | Zasady współpracy

Spółka nasza jest otwarta na rozpoczęcie współpracy z kontrahentami posiadającymi odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie technologii stosowanych w budownictwie.

Nie stosujemy skomplikowanych procedur. W przypadku zainteresowania i woli podjęcia współpracy, rzeczowa rozmowa poprzedzona ofertą pozwala szybko usunąć wszelkie niejasności i sprecyzować stanowiska obu stron.

Od kontrahenta oczekujemy:

  • zatrudnienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje
  • udziału w wyznaczonych przez Kierownika Budowy spotkaniach koordynacyjnych na budowie
  • zawiadomienia w formie pisemnej Kierownika Budowy o gotowości do odbioru robót w tym również robót zanikających
  • uczestniczenia we wszystkich odbiorach wykonanych robót, a w szczególności odbiorze końcowym
  • przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy i udzielenie gwarancji na wykonane roboty
  • udziału w przeglądach gwarancyjnych inwestycji, w terminach określonych przez zamawiającego
  • zapewnienia w trakcie prowadzonych robót ładu, porządku i czystości, zarówno na placu budowy, jak również w jego sąsiedztwie
  • zapewnienia wysokiej dyscypliny pracy oraz wypełnienia wszelkich wymogów przepisów bhp w stosunku do swoich pracowników
  • przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego aktualnych badań lekarskich i szkoleń BHP swoich pracowników i ewentualnych podwykonawców

Każda oferta jest dokładnie analizowana i weryfikowana. Nie pozostawiamy żadnej bez poważnego zaznajomienia się z jej treścią.