Poznaj Por-Bud | Podstawowe dane

POR-BUD Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50 lok 515
00-695 Warszawa

NIP 526-021-12-39
REGON 010566857
KRS 0000108733 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy w kwocie: 100 000,- PLN

Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 23 1240 6003 1111 0000 4941 6420

 

Oferujemy realizację usług budowlanych w zakresie budownictwa kubaturowego jako:

  • Generalny Wykonawca Robót Budowlanych
  • Generalny Realizator Robot Budowlanych
  • Zarządca Inwestycji