Nota prawna

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 
www.por-bud.com.pl

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przed rozpoczęciem korzystania z witryny. W przypadku braku akceptacji w stosunku do całości opisanych zasad, prosimy o bezzwłoczne zaprzestanie korzystania z witryny.


Ogólne warunki korzystania z witryny

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. POR-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej POR-BUD) upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych lub na kopiach.

POR-BUD prosi nie wysyłać ani nie nadawać żadnych materiałów niezgodnych z prawem ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do naruszania prawa. Odnośniki do witryn internetowych innych firm są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. POR-BUD nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności, czy kompletności treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez tzw. hiperlink. POR-BUD nie monitoruje zawartości witryn internetowych innych firm, nie bierze za nie odpowiedzialności, ani za żadne oprogramowanie, informacje lub inne produkty oraz materiały, które można w nich znaleźć, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn. Decydując się na przejście do witryny internetowej innej firmy, do której prowadzi odnośnik z niniejszej witryny, użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.


Zastrzeżenia

Informacje znajdujące się w witrynie oraz materiały, które można z niej pobrać, nie podlegają żadnym roszczeniom w zakresie wykonania, dostosowania do określonych potrzeb, nienaruszania własności intelektualnej i nieprzenoszenia aplikacji mogących wywołać szkody w komputerze użytkownika.

Zobowiązania POR-BUD dotyczące oferowanych produktów i usług są określane wyłącznie przez warunki umów i żaden element niniejszej witryny nie powinien być traktowany jako zmieniający te warunki. POR-BUD nie gwarantuje również, że udostępniane w niniejszej witrynie materiały, programy bądź usługi są dokładne i kompletne.

Zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, przekazy oraz materiały, które wysyłacie Państwo do POR-BUD przez Internet nie są traktowane jako poufne i podlegające ochronie własności. Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały do strony internetowej POR-BUD, wyrażacie Państwo zgodę na to, aby POR-BUD lub jakikolwiek jego podmiot stowarzyszony lub zależny mógł wykorzystywać te dane lub materiały do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i wysyłkę.

POR-BUD może wprowadzić, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zmiany w treści prezentowanej w witrynie. Udostępniane poprzez witrynę materiały oraz usługi mogą nie być aktualne i POR-BUD nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.


Ograniczenia odpowiedzialności

POR-BUD, jego dostawcy i inne niezależne firmy wymienione w treści niniejszej witryny w żadnym wypadku nie są odpowiedzialni za szkody (w tym, bez wykluczeń, straty wynikające z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z niniejszej witryny lub tzw. hiperlinków na niej umieszczonych, bez względu na to, czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, deliktów czy też innych podstaw prawnych oraz bez względu na to, czy POR-BUD został, czy też nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

Jeżeli w wyniku korzystania z materiałów, informacji lub usług znajdujących się w tej witrynie konieczne będą naprawy lub modyfikacje sprzętu lub danych, wszelkie związane z tym koszty poniesie użytkownik. Odpowiednie przepisy mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wyrządzone pośrednio, w związku z czym niniejsze wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.


Ochrona prawem autorskim

Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie POR-BUD lub właściwym autorom. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw.
Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, zabronione jest, w szczególności, bez zezwolenia POR-BUD, umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom
- w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane

Wszelkie nazwy, logo i znaki pojawiające się na niniejszej stronie są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji POR-BUD lub jego podmiotów stowarzyszonych lub zależnych na terenie, gdzie POR-BUD prowadzi działalność. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest surowo zakazane, chyba że treść niniejszych warunków lub strony stanowi inaczej.

Naruszenie którejkolwiek z przedstawionych na stronie zasad użytkowani, powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z niniejszej witryny.